Osvobození úplatných příjmů u právnických osob

Posted by admin On Květen - 7 - 2015

Jaké možnosti nám dává zákon o daních z příjmů v daňových úlevách z titulu osvobození v případě úplatných příjmů, na které bychom neměli zapomenout při sestavování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob? Více napoví § 19.

Osvobozením od daně z příjmů právnických osob se zaobírají dva paragrafy zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), a to § 19 a § 19b. Jedná se o poměrně rozsáhlý výčet, který zahrnuje osvobození příjmů jak úplatných, tak bezúplatných.

Pojďme se podívat, jaké možnosti nám zákon dává v daňových úlevách z titulu osvobození v případě úplatných příjmů, na které bychom neměli zapomenout při sestavování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Ustanovení § 19 zahrnuje celkem dvanáct odstavců, které definují jednotlivé druhy příjmů, které osvobozujeme (odst. 1) a podmínky, které musí být splněny, aby mohlo k osvobození dojít (odst. 2 až 12).

Osvobození uplatňujeme v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob na ř. 110. Ve formuláři je vyžadována k takto vyplněnému řádku příloha s definováním věcné náplně uvedené částky, popřípadě její propočet.

Pro přehlednost a orientaci si rozdělme osvobození do skupin dle příbuznosti jednotlivých příjmů:

osvobození příjmů neziskových organizací a církví,

úrokové příjmy a licenční poplatky,

příjmy spojené s nemovitostmi,

příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren v souvislosti s odpady,

příjmy mezi spojenými osobami,

ostatní osvobozené příjmy.

Osvobození příjmů neziskových organizací a církví
Od daně z příjmů jsou osvobozeny členské příspěvky u zájmových sdružení právnických osob s dobrovolným členstvím, u spolků, odborových organizací, politických stran a hnutí a profesních komor s nepovinným členstvím.

Pro účely zdanění platí rovnost na obou stranách – u příjemců členských příspěvků je osvobozeno, u poskytovatelů nelze daňově uplatnit do odčitatelných nákladů.

Připomeňme, že členský příspěvek a pravidla jeho placení musí být zakotveny ve stanovách či podobném titulu příslušné právnické osoby.

Dalším osvobozeným příjmem je výnos nadace (veřejně prospěšného poplatníka) z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z jeho prodeje sloužící k účelu nadace, pro který byla zřízena. Tento příjem nesmí být použit v rozporu se zákonem.

Od roku 2014 se již nečlení osvobození u jednotlivých příjmů nadace, protože nový občanský zákoník již nevyžaduje zapisování složení nadační listiny do veřejných rejstříků. Ustanovení se však nevztahuje na rodinné a smíšené nadace, které slouží k podpoře osob blízkých zakladateli.

Co se církví a náboženských sdružení týká, jsou osvobozeny příjmy z kostelních sbírek, církevních úkonů a příspěvky členů registrovaných církví a náboženských společností z charitativních důvodů.
Úrokové příjmy a licenční poplatky
Z úrokových příjmů, které osvobozujeme, se u soukromoprávních subjektů nejčastěji setkáme s následujícími:

příjmy z úroků zaviněných správcem daně a orgánem sociálního zabezpečení (např. bude osvobozen nově zavedený úrok dle § 254a daňového řádu, přiznávající od 1. 1. 2015 poplatníkovi daně z přidané hodnoty, kterému je nadměrný odpočet správcem daně neoprávněně zadržován déle než pět měsíců, úrok ve výši repo sazby plus 1 procentní bod),

úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky pořádané k účelům vymezeným v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 (tedy pro vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost apod.),

úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci (rezidentovi jiného státu EU) od obchodní korporace – rezidenta ČR (§ 19 písm. zk). Úvěrovým finančním nástrojem se rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků, a to vždy: úvěr, zápůjčka, dluhopis, vkladní list, vkladový certifikát, směnka,

úrokové příjmy nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v ČR, nebo přímo Českou republikou.

Pro doplnění uveďme, že dále jsou osvobozeny úrokové příjmy zdravotní pojišťovny (§ 19 písm. t), Česko-německého fondu budoucnosti (§ 19 písm. w) a plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému Ministerstvem financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských společenství (dle § 19 písm. x).

Licenční poplatky (§ 19 písm. zj) plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU než České republiky, jsou osvobozeny, pokud plynou od obchodní korporace, která je rezidentem ČR nebo od stálé provozovny (na území ČR) obchodní korporace – rezidenta jiného státu EU než ČR.

Licenčním poplatkem se pro účely osvobození rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Stejně tak i příjem za nájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.

Pro uplatnění osvobození příjmů z licenčních poplatků dle § 19 písm. zj) a úroků z úvěrového finančního nástroje dle § 19 písm. zk) je zapotřebí doložit rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje dle § 38nb zákona o daních z příjmů.
Příjmy spojené s nemovitostmi
V § 19 písm. c) se nachází osvobození příjmů z nájemného družstevního bytu (nebytového prostoru) a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu (nebytového prostoru) plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem.

Nově je tento bod změněn od roku 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kdy družstevní byt je definován v zákoně o obchodních korporacích. Obdobně platí osvobození pro s. r. o. a jejího společníka a pro spolek a jeho člena.

Dalším osvobozením jsou příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu a příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění. Taktéž je osvobozen bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě.
Příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren v souvislosti s odpady
Ustanovení § 19 písm. zc) stanovuje osvobození pro příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu.

Nově, na základě novely zákona o odpadech a zákona o podporovaných zdrojích energie, se změnilo příslušné písmeno v zákoně o daních z příjmů tak, že se osvobození bude týkat i provozovatelů solárních elektráren a ne jen výrobců. Podle přechodných ustanovení lze tuto úlevu uplatnit již za zdaňovací období roku 2014.
Příjmy mezi spojenými osobami
Osvobozením těchto specifických příjmů se věnuje § 19 písm. ze) až zi). Důvodem je zamezení dvojího zdanění v rámci EU zisků, které dceřiná společnost rozdělí své mateřské společnosti, která ovládá minimálně 25 % podílů na kapitálu dceřiné společnosti nepřetržitě po dobu 24 měsíců.

Druhy těchto příjmů, ať už pocházejících ze zisku, nebo ze změny kapitálové struktury společnosti, zákon taxativně vyjmenovává. Podmínky uplatnění těchto příjmů dále řeší odst. 2 až 6 a 8 až 12. Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast, lze doporučit v případě potřeby její podrobné prostudování na základě konkrétních podmínek.
Ostatní osvobozené příjmy
Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle insolvenčního zákona, a to za podmínky, že je účetní jednotka zúčtovala do výnosů.

Taktéž můžeme osvobodit podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše. Tiché společenství upravuje § 2747 až § 2755 občanského zákoníku. Podíl na zisku závisí na dosaženém hospodářském výsledku a vychází se z účetní závěrky subjektu.

Subjekty, kterým byly poskytnuty dotace od Vinařského fondu, mají tyto příjmy také osvobozeny v plné výši.

Příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby jsou osvobozeny u vysílající i přijímající dobrovolnické organizace (podobně jako jsou příjmy u dobrovolníků osvobozeny podle § 4).

Organizace poskytující dobrovolnické služby definuje zákon o dobrovolnické službě. Připomeňme, že náklady, které vzniknou organizaci v souvislosti s takto osvobozenými příjmy, nejsou daňově uznatelnými náklady.

Mezi další osvobozené příjmy patří příjmy vyjmenovaných subjektů, jako jsou:

státní fondy,

fond penzijní společnosti a instituce penzijního pojištění,

Česká národní banka,

Fond pojištění vkladů,

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.,

Garanční fond obchodníků s cennými papíry,

Zajišťovací fond,

regionální rady regionu soudržnosti,

fond Energetického regulačního úřadu,

Vinařský fond,

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Stejně tak jsou osvobozeny výnosy z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona.

Dále jsou osvobozeny specifické příjmy, pojící se k hospodaření státu, jako:

výnosy z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu,

výnosy z operací na finančním trhu s peněžními prostředky státní pokladny,

výnosy z prostředků rezerv a ze státních dluhopisů na zvláštních vázaných účtech v bance dle podmínek § 19 písm. zl).

Osvobozeny jsou příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na stát, příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České inkasní, s.r.o., nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát, dle § 19 písm. l).

Jako poslední osvobození pro doplnění uveďme ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů.

Categories: Články

Comments are closed.